Pwogram yo, sèvis yo ak travay disponib pou tout moun egalego. Tanpri fè Depatman Resous Imèn nan konnen si ou bezwen aranjman rezonab pou aplikasyon an oswa pou entèvyou a.
Si ou reponn wi pou kesyon sa yo, sa pa reprezante ke nou pral rejte ou otomatikman pou travay. Nou pral teni kont de dat enfraksyon an, gravite ak nati vyolasyon an, reyabilitasyon ak pòs ou ap aplike pou li a.

Travay Anvan (kòmanse ak pòs ki pi resan an)

Mwen sètifye repons mwen bay yo se laverite epi yo konplè dapre tout sa mwen konnen. Mwen otorize ou fè ankèt ak mande ransèyman sou zafè pèsonèl mwen, travay, edikasyon, finans ak lòt zafè anrapò ak yo si sa gendwa nesesè pou yon desizyon sou travay. Ak dokiman sa, mwen retire sou do patwon yo, lekòl yo oswa moun yo tout responsablite lè reponn demann ransèyman nan afè aplikasyon mwen an. Sizoka yo anplwaye m, mwen konprann si mwen te bay fo enfòmasyon oswa enfòmasyon pou twonpe moun nan aplikasyon an oswa nan entèvyou mwen an(yo), sa ka lakòz revokasyon m.

(MM-DD-YYYY)